شماره ۱ / تابستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

شهر و سینما
نوشته ادوارد دایمندبرگ / ترجمه نوید پورمحمدرضا


اختراع تصاویر متحرک در دهه های پایانی قرن نوزدهم نقطه عطفی در توسعه فرهنگ و جامعه شهری مدرن به شمار می آید. به طور حتم، فیلم، به مثابه مهمترین فُرم فرهنگی قرن بیستم، تصویر و بازنمود تازه ای را از محیطهای شهری عرضه کرده است. ...