شماره ۱۰ / پاییز ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

فیلم نوآر آمریکایی: تاریخ یک ایده

نوشته جیمز نیرمور / ترجمه امیر خضرایی منش

لورن باکال: خرامیدن
به یادبود درگذشت لورن باکال

نوشته جو مک الهونی / ترجمه فرزام امین صالحی

شهاب ثاقب سمفونی های شهری
درباره «مردی با دوربین فیلمبرداری» ساخته ژیگاورتوف

نوشته برایان وینستون / ترجمه ندا بهرامی نژاد