شماره ۱۰ / پاییز ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

سینمای ایران

گفتگو با ایرج کریمی
حرفه: منتقد
کایه ای ها در ایران
هنر و تجربه

کانون های تراکم نقد
گفتگو با ایرج کریمی؛ منتقد و فیلمساز

حرفه: منتقد
در بزرگداشت کارنامه نقادی ایرج کریمی

نوشته وحید مرتضوی

هوان دورگه
درباره «هوان دختر هیچکس» ساخته هونگ سانگ سو

نوشته ونسان ملوزا / ترجمه امینه شریفی

هنر و تجربه
گزارشی از شروع به کار گروه «سینمای هنر و تجربه»