شماره ۱۱ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

رودخانه ای از آنجا می گذرد
مروری بر کارنامه مایکل پوئل و امریک پرسبرگر

نوشته ریچارد کامبز / ترجمه فرزام امین صالحی

نقد و نظریه از چشم اندازی انتقادی
گفتگو با مازیار اسلامی