شماره ۱۱ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

واقعیت داستانی یا واقعیت سینماتوگرافیک؟
گفتاری در خصوص سبک دوربین در «ماهی و گربه»

نوشته نوید پورمحمدرضا

سهراب شید ثالث: تصویرهای پراکنده
به بهانه اکران «یک اتفاق ساده» در گروه هنر و تجربه

شمیم مستقیمی

سینمای غلیظ
درباره «آرایش غلیظ» ساخته حمید نعمت الله

نوشته امید بلاغتی