شماره ۱۱ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

آنتی آکادمیا
نگاهی به زندگی حرفه ای ونگلیس

نوشته آرش حقیقی

کاشف
مروری بر چهار اثر برگزیده از آثار ونگلیس

نوشته آرش خسرونژاد

همه چیز به موسیقی ختم می شود
گفتگو با ونگلیس

الگرا دان / ترجمه رعنا طاهرزاده