شماره ۱۳ / تابستان ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

کنش گویاتر از کلمه
درباره بازیگری در فیلم ها، ضرورت تحلیل منتقدانه ی آن و حضور و غیاب عملی اش در نقدها

نوشته کنت جونز / ترجمه وحید مرتضوی

آرام و پاورچین به دنبال رد پای "شکارچی گوزن"
درباره «شکارچی گوزن» ساخته مایکل چیمینو

نوشته تری کورتیس فاکس / ترجمه مهدیس محمدی

لحظات حقیقت
درباره کارنامه فرانچسکو رُزی

نوشته پیتر کووی / ترجمه فرزام امین صالحی