شماره ۱۳ / تابستان ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

به رویم پنجره ات را باز بگذار
دیداری کوتاه با «در دنیای تو ساعت چند است؟» ساخته صفی یزدانیان

نوشته امیر خضرائی منش

صحنه های خارجی
سینمای هنر و تجربه و چند فیلم

حسین عیدی زاده

افتتاح سینما تمدن به حکم حکومتی
تاریخچه سینما تمدن در دوران پهلوی اول و دوم

نوشته عباس بهارلو