شماره ۱۳ / تابستان ۹۴

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

خلسه ها
تحلیل موسیقی فیلم «عیب ذاتی»

نوشته فیل بروفی / ترجمه آرش حقیقی

دسپلا در میتل اروپا
نگاهی به موسیقی فیلم «گراندهتل بوداپست» ساخته الکساندر دسپلا

نوشته آرش خسرونژاد