شماره ۱۴ / پاییز ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

ملودرام سپید
نگاهی به سینمای داگلاس سیرک

نوشته تگ گالاگر / ترجمه آیین فروتن

چرخ سفید دوار بر مدارهای تاریکی
بازبینی «فرشتگان تباه شده» ساخته داگلاس سیرک

نوشته وحید مرتضوی