شماره ۱۴ / پاییز ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

جایی که خانه ی ترانه هاست
گفتگو با جان کارنی

کیتی ون سیکل، ادوارد داگلاس / ترجمه آرش حقیقی

قصه گوی دابلینی
معرفی و مرور کارنامه جان کارنی

نوشته رعنا طاهرزاده