شماره ۱۵ / زمستان ۹۴

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

شانتال آکرمن: یک آغازگر
مروری بر کارنامه سینماگر

نوشته کریستینا آلوارز لوپز، آدرین مارتین / ترجمه فرزام امین صالحی

سریال تلویزیونی آمریکایی
تولید، مصرف و گونه شناسی

نوشته پائولا برمبیللا، گولیئلمو پسکاتوره / ترجمه شیرین قادر

شهر پیر کثیف
لوکیشن های از دست رفته لندن

نوشته دنی لی/ ترجمه فرزام امین صالحی