شماره ۱۵ / زمستان ۹۴

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

جزیره های سرگردانی
مروری بر «ناهید» ساخته آیدا پناهنده

آزاده جعفری

سینماهای تهران، سقوط آزاد
عباس بهارلو