شماره ۱۵ / زمستان ۹۴

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

ماراتن ده روزه در خیابان کینگ!
گزارش اختصاصی چهلمین جشنواره فیلم تورنتو

آزاده جعفری

هیچکاک، مارلون و دیگران
گزارش نهمین جشنواره سینما-حقیقت، آذر ۹۴

بهزاد وفاخواه