شماره ۱۶ / بهار ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

بلید رانر: دیالکتیک آرمانشهری فیلم های علمی-تخیلی

نوشته پیتر روپرت / ترجمه نوید پورمحمدرضا

مسئله مرگ و زندگی
بازبینی «هوش مصنوعی» ساخته استیون اسپیلبرگ

نوشته جاناتان رزنبام / ترجمه بشیر سیاح

دسیکا: ورای نئورئالیسم
مروری بر کارنامه غیر نئورئالیستی ویتوریو دسیکا

نوشته پاسکوآله ایانونه/ ترجمه امیر خضرایی منش

راه سوم
درباره مفهموم و تاریخچه «سینمای سوم»

نوشته کاترین ل. بنما/ ترجمه نوید پورمحمد رضا