شماره ۱۷ / تابستان ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

ملودرام مدرن، نمایش غیاب
با نگاهی به «کسوف» آنتونیونی

نوشته آندراس بالینت کواچ / ترجمه نوید پورمحمدرضا

بزرگ، عریض، باز
درباره «ماجرا» ساخته میکل آنجلو آنتونیونی

نوشته رابرت کولر / ترجمه فرزام امین صالحی

۷۰ میلیمتری چیست؟
تاریخ سینمای مقیاس عریض

نوشته نیک پینکرتون/ ترجمه امیر خضرایی منش