شماره ۱۷ / تابستان ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

شهسواران ایمان ابراهیم
مروری بر کارنامه سینمایی ابراهیم حاتمی کیا

امیر خضرایی منش

ترافیک لایه ها و راوی ها
درباره «اژدها وارد می شود» ساخته مانی حقیقی

نوید پور محمدرضا

به رنگ گذشته
مروری بر «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان

بهزاد وفاخواه