شماره ۱۸ / پاییز ۹۵

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

سینما و سرعت
بحثی درباره سرعت و سینما

نوشته پیتر وولن / ترجمه بصیر علاقه بند

نکاتی در باب یک نقاشی: خیرگی سینماتوگراف

نوشته علی جمشیدی

همان آهنگ قبلی
تکرار و در قاب گرفتن در«نامه از زنی ناشناس» ساخته مکس افولس

نوشته و.ف. پرکینز/ ترجمه امیر خضرایی منش