شماره ۱۸ / پاییز ۹۵

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

هنر و تجربه
نگاهی به ریشه های «هنر و تجربه» در فرانسه

نوشته فرید اسماعیل پور

قلمرو قاب ها
درباره سینمای هنر و تجربه در فرانسه

نوشته ساموئل فلاگول / ترجمه بهنام باقری

CNC یا «مرکز ملی سینمای و تصویر متحرک»
درباره «مرکز ملی سینما» در فرانسه

ترجمه سعید نوری

خشت اول
مروری بر دو سال فعالیت گروه هنر و تجربه

نوشته بهزاد وفاخواه

شهری با سینماهای نامرئی
گزارشی از اوضاع و احوال هنر و تجربه در شهر مونترال کانادا

نوشته کوئنتین پاپاپیترو / ترجمه محمدرضا شیخی

هنری/تجاری
درباره دوگانه سینماهای هنری و تجاری

نوشته فرزام امین صالحی

قدردانی بزرگ
گفتگو با کتایون شهابی، داور فستیوال کن ۲۰۱۶

مستقل های ایرانی، اروپایی، آمریکایی
میزگردی درباره سینمای مستقل و «هنر و تجربه»