شماره ۱۹ / زمستان ۹۵

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

بازاندیشی هالیوود
تاملی بر سینمای کلاسیک هالیوود

نوشته ویلیام روتمن / ترجمه کتایون یوسفی

مایکل مان: صیرورت

نوشته ریچارد پرکینز / ترجمه مجتبا آل سیدان

فیلمساز آهنین
گفتگو با آندری وایدا

نوشته دن یکیر/ ترجمه رعنا طاهرزاده