شماره ۲ / پاییز ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

جزیره ای از آن خودش
مصاحبه از نیک پینکرتون / ترجمه آزاده جعفری


مصاحبه با وس اندرسن درباره «قلمروی طلوع ماه»

قلمروی طلوع ماه
نوشته جان سِملی / ترجمه پویا توکلی


درباره «قلمروی طلوع ماه» آخرین ساخته وس اندرسن

تیرانوسور
نوشته ترور جانستن / ترجمه کیوان سررشته


درباره «تیرانوسور» ساخته پدی کانسیداین

عشق بر بادمان خواهد داد
نوشته ایمی رافائل / ترجمه آرش حقیقی


درباره «بلندیهای بادگیر» ساخته آندره آ آرنولد

وحشتهای متعالی ریدلی اسکات
نوشته جفری اُبراین / ترجمه حمید خداپناهی


درباره «پرومتئوس» ساخته ریدلی اسکات

گفت و گو با آکی کائوریسماکی
مصاحبه از پیتر فون باک / ترجمه سوفیا مسافر