شماره ۲۳ / بهار و تابستان ۹۷

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

آرشیو

تاملی بر سینمای کلاسیک آمریکا
مروری بر وسترن‌های آنتونی مان
مروری بر سینمای نوآر کره
درباره جان وین

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.