شماره ۲۳ / بهار و تابستان ۹۷

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

سرنوشت غم‌انگیز یک سرگرمی باشکوه فارسی
گفت‌و‌گویی درباره سینمای ایران

علیرضا رسولی نژاد و پویان عسگری