شماره ۲۳ / بهار و تابستان ۹۷

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

سینمای جهان

واژه‌ها همچون مورچه‌هایند
اغوای تصاویر
انیس واردا سینما بی سقفی بالای سرش
درباره سینمای لوکا گوآدانینو
گفتگویی با لوکا گوآدانینو
نقد فیلم «رشته وهم»
نقد فیلم «بازیکن شماره یک آماده»
گفتگو با تام تیکور خالق «بابیلون برلین»
معرفی و نقد فیلم «شلی»
گفتگو با لی چانگ-دونگ