شماره ۲۴ / پاییز و زمستان ۹۷

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

ایران یک شهرک سینمایی بزرگ
گفتگو با هومن بهمنش

علیرضا رسولی نژاد

اهمیت بازبینی سینمای ایران

فیلم کیوریتینگ آنچه هست و نیست

علی بختیاری

فیلمفارسی انقلابی
سینمای ایران در گذار از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱

علی بختیاری

فرصتی برای گفتگو با گذشته

حسین عصاران

می‌خواهند زندگی کنند
ملودرام‌های دهه ۱۳۶۰

علیرضا محمودی

به بهانه کلاه قرمزی برای سینمای کودک و نوجوان

مهرداد فراهانی