شماره ۴ و ۵ / بهار و تابستان ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

کن 2012 در کایه دو سینما
نوشته گروه نویسندگان کایه / ترجمه مسعود منصوری


این متن نوشته ای گروهی از سردبیر و نویسندگان کایه در جمع بندی جشنواره کن 2012 است که سال گذشته و در شماره ای که پس از جشنواره منتشر شد، آمده است.

قاچاقچی میراث و اهمیت پایای سرژ دنی، منتقد فرانسوی
نوشته جردن مینتزر / ترجمه میلاد کاشفی

سرگرمی و آرمانشهر با نگاه به ژانر موزیکال
نوشته ریچارد دایر / ترجمه نوید پورمحمدرضا


این نوشتار موزیکال ها را به مثابه گونه ای از سرگرمی مورد بررسی قرار می دهد.