شماره ۴ و ۵ / بهار و تابستان ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

ناجورها
همخوانش سه اثر علی مصفا از خلال آخرین ساخته اش، «پله آخر»

نوشته امیر خضرایی منش

فقر زیبایی بصری
نگاهی به کتاب «صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران»

نوشته امیر خضرایی منش

دکتر هوشنگ کاووسی و مسائل نقد فیلم

نوشته روبرت صافاریان