شماره ۴ و ۵ / بهار و تابستان ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

گرین وودِ شگفت انگیز نگاهی به آثار جانی گرین وود
نوشته آرش خسرونژاد

گفتگوی جمعی با جانی گرین وود
مایکل بونر / ترجمه سوفیا مسافر

نگاهی به موسیقی فیلم استاد
رایان بری / ترجمه سوفیا مسافر