شماره ۶ / پاییز ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

پیرامون برخی قطعات موسیقی کلاسیک بکار رفته در «درخت زندگی»
نوشته علیرضا سیداحمدیان

پرسش ناخواسته درباره موسیقی هانس زیمر برای «خط باریک سرخ»
ترجمه و تلخیص سوفیا مسافر