شماره ۶ / پاییز ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

تجربه سینماتک قلهک مصاحبه با سید جمال ساداتیان

سینما پارادیزویی به موازات کارون
نوشته فرهاد پروین

از سینمای تجربی تا ویدیو آرت
نوشته پوریا جهانشاد

ماجرای رزی فیلم بازه
قسمت دوم: دکمه مکافات فضایی

طراحی و نوشته منصوره حکمت شعار