شماره ۷ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

آمارکورد: چهل سال بعد نوستالژی، سیاست، زیبایی شناسی
نوشته پیتر باندانلا / ترجمه نوید پورمحمدرضا

شهرها: واقعی و خیالی اشکال مختلف بازنمایی شهر در سینما
نوشته جفری نوئل اسمیت / ترجمه امیر خضرائی منش