شماره ۷ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

ریشه های تاریخی «سینمای اجتماعی» گقتگو با سعید عقیقی
امیر خضرائی منش / نوید پورمحمدرضا

سینمای حداکثرها یا همان «سینمای اجتماعی»
نگاهی بازنی به برخی از فیلم های به اصطلاح اجتماعی در ایران
نوشته نوید پورمحمدرضا

امیرو، رنجرو و باقی رفقا نگاهی بر فیلم «تنهای تنهای تنها» ساخته احسان عبادی پور
نوشته امیر خضرائی منش

احیا دلهره گزارشی از نمایش آثار و بزرگداشت ساموئل خاچیکیان