شماره ۷ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

میشل لوگران مردی که از آغاز با موسیقی فیلم عجین بود
نوشته فیل سویینی / ترجمه محسن کاس نژاد

3000 سال ... گفتگو با میشل لوگران
ترجمه رعنا طاهرزاده

پیانیسیمو ژاک دمی از زبان میشل لوگران
ترجمه آرش حقیقی