شماره ۹ / تابستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

موسیقی فیلم

آقای سوپروایزر
مقالاتی درباره رندال پَستر و فعالیت های او

آقای سوپروایزر
مقالاتی درباره رندال پَستر و فعالیت های او

نگاهی به رندال پستر و فعالیت های او
نوشته آرش خسرونژاد
دوازده صحنه بیادماندنی
از زبان رندال پستر / ترجمه آرش خسرونژاد
من به قصه های وس خدمت می کنم
گفتگوی لوسی جونز با رندال پستر / ترجمه آرش حقیقی