شماره ۹ / تابستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

این دو آشتی ناپذیرند:
چرا سینه فیل ها و آکادمیسین ها نمی توانند با هم کنار بیایند؟

نوشته دیوید بُرودل / ترجمه نوید پورمحمدرضا

نقد فیلم و مطالعات سینمایی
پاسخی به دیوید بُرودل

نوشته کریس فوجیوارا / ترجمه آیین فروتن

شنیدن وزش باد در میان درختان
سینه فیلی و آکادمی؛ دو گونه متفاوت زیستن با سینما

نوشته وحید مرتضوی

آستانه ها
مکان شناسی نقد و نظریه

نوشته مازیار اسلامی

پدرخوانده
آندره بازَن از پی نیم قرن!

نوشته دادلی اندرو / ترجمه مجتبا آل سیدان

گرایشی به نام آموزش سینما
باز در دانشگاه ها چه اتفاقی دارد در رشته سینما کی افتد؟
سیاهه ای از حمله هایی ارتجاعی علیه زیبایی شناسی و سینما به مثابه هنر

نوشته دُرک زبونیان / ترجمه راز گلستانی فرد