صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
علیرضا رسولی نژاد

www.rasoulinejad.com

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

فیلمخانه را می توانیـد از شـــهرکتابها و کتابفروشیهای معتبر تهران و شهرستانها تهیه کنید.

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

اشتراک:

به یکی از دو روش زیر، مبلغ هشتصدهزار ریال بابت اشتراک یکساله مجله پرداخت کرده، سپس اطلاعات زیر را به این آدرس ارسال کنید. info@filmkhanehmag.com

نام و نام خانوادگی
آدرس ای میل
تلفن
شماره ی فیش پرداختی یا کارت مبدا
کد پستی
آدرس کامل

پرداخت از طریق فیش بانکی:
به حسـاب شماره 3948000108723931 بانک پاسارگاد، به نام علیرضا رسولی نژاد.
پرداخت از طریق کارت:
به کـارت شمـاره 2761-1928-2910-5022 به نام علیرضا رسولی نژاد.

* درخواست اشتراک در حال حاضر فقط مخصوص داخل ایران است.